logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Overige publicaties

 
De volgende 3 publicaties worden hier besproken:

-De gedachtenwereld achter de beelden in symbolische muziekdrama's
-Actuele ontwikkelingen, denkbeelden en vraagstukken bezien vanuit de esoterische gedachtenwereld, zoals beschreven in "De gedachtenwereld achter de beelden in symbolische muziekdrama's"
-Handleiding bij de "partituur in woorden" en enkele muzikale elementen nader beschouwd
Alle publicaties zijn te bestellen.

________________________________________________


De gedachtenwereld achter de beelden in symbolische muziekdrama's

Deze publicatie bevat de basale ideeën uit de universele gedachtenwereld, die voor de analyse van symbolische verhalen onontbeerlijk is. Op grond van drie axioma's wordt een ideeënwereld opgebouwd over de plaats en de weg van de mens in de cosmos. Van daaruit zijn de dramatische handeling en de belangrijkste symbolen, die we in symbolische verhalen tegenkomen, te duiden.

Het eerste axioma wordt verbeeld met het waarschijnlijk oudste symbool dat de mensheid kent: het oud-Chinese symbool van de T'ai Tji. Vanuit de gedachtenwereld van dit symbool wordt logisch en systematisch een cosmologie opgebouwd.

Vanuit een tweede axioma wordt vervolgens - overeenkomstig deze oude gedachtenwereld - de plaats van de mens in deze cosmos beschreven. Daaruit kristalliseert de idee, dat mens en mensheid een bewustzijns-ontwikkeling doormaken.

Een derde axioma beschrijft tenslotte de fase van deze bewustzijns-ontwikkeling waarin wij mensen ons thans bevinden. Zo ontstaat een gedachtenwereld over de mens en zijn bewustzijns-ontwikkeling vanuit een oerverleden via het heden naar een visionaire toekomst. Alle mythen, legenden en sprookjes beschrijven één of meerdere fasen van deze bewustzijns-ontwikkeling.

Vanuit deze gedachte kan men tot een duiding van de belangrijkste symbolen en mystieke begrippen komen. Zij krijgen daarmee niet alleen een duidelijke, maar ook samenhangende betekenis. Zo komen ter sprake: het godsbegrip, godenscharen, godenschemering, christelijke boodschap, Gods zoon, het smeden van de ring, de cirkel des Meesters, het wezen van de liefde, de boodschap van Johannes de Doper, de wereldboom, de heilige speer, het bloed, de graal, de Christus, koning der koningen, water, vuur, maan en zon.


Actuele ontwikkelingen, denkbeelden en vraagstukken bezien vanuit de esoterische gedachtenwereld, zoals beschreven in
"De gedachtenwereld achter de beelden in symbolische muziekdrama's"

De ideeën, die in de publicatie "De gedachtenwereld achter de beelden in symbolische verhalen" zijn weergegeven, pretenderen universeel te zijn. Als dit het geval is, zouden ze niet alleen de sleutel tot symbolische verhalen moeten zijn, maar op alle fenomenen in het leven en de wereld toepasbaar moeten zijn. In deze publicatie is daartoe een eerste aanzet gedaan.
Het gedachtengoed is toegepast op een vrij willekeurige serie actuele ontwikkelingen, denkbeelden en vraagstukken. Theoretisch zou het aantal besproken thema's oneindig kunnen worden uitgebreid.
Ter nadere informatie is hier de inhoud weergegeven.

INHOUD

 1. Ter inleiding

  RELATIVERING VAN DE FYSIEKE LEVENSBESCHOUWING EN WETENSCHAPPEN

 2. Er is meer dan de fysieke wereld
 3. De fysieke en niet-fysieke wereld nader beschouwd
 4. Idee en vormgeving
 5. Als de idee zich wijzigt zal de vormgeving volgen evolutie - revolutie - transformatie - dood
 6. Onzichtbare krachten krijgen een volwaardige plaats in het totale krachtenspel
 7. Raakvlakken met de huidige astronomie en fysica

  ALLES DRAAIT OM DE ONTWIKKELING VAN SCHEPPINGSKRACHT EN BEWUSTZIJN

  De voorwaarden zijn vrijheid, onafhankelijkheid en liefde.

 8. Alles draait om de ontwikkeling van scheppingskracht en bewustzijn
 9. Maatschappelijke ontwikkelingen ten behoeve van vrijheid en onafhankelijkheid
 10. De zoektocht naar de liefde is sterker dan ooit tevoren

  ALOM INTEGRATIE T.B.V. BEWUSTZIJN


 11. Alles hangt met alles hiërarchisch samen
 12. De integratie van verschillende levensaspecten
 13. De integratie van polaire fenomenen ten gevolge van "het convergerende proces"
 14. De integratie bij de polariteit man-vrouw. De vrouwen-emancipatie geldt veel meer dan de emancipatie van de vrouw
 15. De integratie van schijnbaar niet samenhangende fenomenen

  DIVERSE ASPECTEN VAN BEWUSTZIJN NADER BESCHOUWD


 16. Absolute en relatieve vrijheid en onafhankelijkheid
 17. Absoluut en relatief "zijn" en "niet-zijn"
 18. Ego - bewustzijns-ontwikkeling - lijden - verlichting - verlossing
 19. Vrijheid en voorbestemming
 20. Geloof tegenover Logica
  "Zeker weten op basis van geloof" tegenover
  "zeker weten op basis van eigen ervaring"
 21. De samenhang tussen zelfbewustzijn en lijden
 22. De samenhang tussen zelfbewustzijn en de liefde

  LEVEN - DOOD - REÏNCARNATIE


 23. De samenhang tussen leven en dood -
  De reïncarnatie-gedachte
 24. De zin om het bestaan te zien als een keten van "levens-etmalen"
 25. De menselijke persoonlijkheid -
  de symblische ring en ons "hoger zelf"
 26. Dood - hemel en hel
 27. De samenhang tussen liefde en dood -
  Hoe de liefde de dood kan overwinnen
 28. Euthanesie
 29. Geboortebeperking - abortus

  "HET PSYCHISCH MECHANISME" IN DE MENS EN TUSSEN MENS EN WERELD


 30. "De wereld, dat ben jij"
 31. Ons innerlijke, psychische mechanisme in wisselwerking met de buitenwereld
 32. Oorlog, terrorisme, fundamentalisme - vrede

  ECONOMIE


 33. Economie in "ruimte" en "tijd"Handleiding bij de "partituur in woorden"
en enkele muzikale elementen nader beschouwd

Deze handleiding is zeer aan te bevelen bij het gebruik van een "partituur in woorden".
In deel I wordt de notatie-methode uitgelegd.
In deel II wordt het dramatische effect van melodische, ritmische en harmonische elementen beschreven
. Daardoor krijgen veel muzikale elementen ook voor de muzikale leek direct een herkenbare dramatische functie. Relatief veel aandacht wordt gegeven aan de harmonieën - toonaarden. Dit is één der moeilijkste, maar dramatisch ook één der interessantste onderwerpen van de gehele muziektheorie. Wie zich enige moeite getroost kan met wat hierover in deel II is geschreven - ja zelfs zonder enige muzikale kennis - ook snel in het harmonische verloop van de moeilijkste muziekdrama's verdiepen. Daarmee gaat een grote wereld van dramatiek en symboliek open.

In deel I van deze handleiding is de notatiewijze van de "partituur in woorden" beschreven. De volgende onderwerpen komen o.a. ter sprake:

 • Algemene beschrijving:
  • Wat is een "partituur in woorden"?
  • De voordelen van een "partituur in woorden".
 • De notatie-methode: De volgende muzikale elementen zijn in de "partituur in woorden" opgenomen. De wijze waarop ze zijn genoteerd wordt met diverse voorbeelden uitgelegd.
  • Motieven en de overige van een specifieke naam voorziene muzikale figuren
  • Melodische en ritmische gebeurtenissen
  • Instrumentatie
  • Toonaarden
  • Napolitaanse sext-akkoord
  • Orgelpunt
 • Vorm-analyse:
  • De scenische vorm-analyse: aktes, toneelbeelden, toneelbeeld-wisselingen en scenes.
  • De muzikale vorm-analyse: recitatieven, nummers, perioden.
In deel II worden enkele muzikale elementen nader beschouwd:
 • Melodische elementen:
  • Stijgende en dalende melodische lijnen
  • Enkele symbolische aspecten van de intervallen:
   octaaf - tritonus = "duivel" - septiem - seconde - reine kwart - reine kwint - terts - sext
 • Ritmische elementen:
  - tremolo - triolen - synkopen
 • Harmonische elementen - de toonaarden:
  • De boventonen-reeks - de basis van alle natuurlijke muzieksystemen
  • Het oktaaf als een ruimtelijke eenheid - de 12-tonige toonladder
  • De 7-tonige of diatonische toonladders
  • 3 manieren om tot een tonen-reeks van 12 tonen binnen het oktaaf te komen
  • Stemmings-problematiek - frequenties
   De grote en kleine terts-toonladder - majeur en mineur
  • 12 majeur- en 12 mineur-toonladders - 12 majeur- en 12 mineur-toonaarden

  • De chromatische toonladder, de pentatonische toonladder en de 7-tonige toonladder
  • Akkoorden
  • Akkoorden-begeleiding van een melodie
  • De 24 sferen der toonaarden
  • Van kwinten-spiraal tot kwinten-cirkel
  • De dubbele namen in de kwinten-cirkel
  • Enharmoniseren
  • Parallel-toonaarden
  • De majeur-toonaarden getypeerd vanuit een universele levens-cyclus
  • De mineur-toonaarden getypeerd vanuit hun complementaire majeur-toonaarden en hun parallellen
  • Algemene principes bij de beschrijving en de vergelijking der toonaarden
  • De majeur-toonaarden getypeerd in trefwoorden en met voorbeelden
   De mineur-toonaarden getypeerd in trefwoorden en met voorbeelden
 
Komende Voordrachten: