logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Wagner
Tristan und Isolde

 
Wagner
Tristan (Rene Kollo) en Isolde (Johanna Meier)

Bij alle vormen van voordrachten, cursussen of workshops, waarbij Wagners "Tristan und Isolde" ter sprake komt, zal dat vanuit het volgende gezichtspunt zijn:

Wagners 7 grote muziekdrama's beschrijven de gehele bewustzijns-ontwikkeling van de mens. Die begon in een ver verleden met de vorming van ons zelfbewustzijn, het smeden van onze "ring", ons Ego: de tetralogie "Der Ring des Nibelungen " (1-4). Het hoogste ideaal in het leven van de "voor-christelijke" mens is de ontwikkeling van dit Ego tot heldendom.
In "Tristan und Isolde "(5) moet de grootste held van deze "ego-vorming" - Tristan - ontdekken dat de Liefde een kracht is, die nog groter is dan zijn heldendom. De liefde breekt de geslotenheid van het ego - van de "Ring" - open. Van de christelijke boodschap is nog geen sprake, maar de essentie ervan is geboren.
Die ervaring maakt de mens rijp voor de boodschap van Johannes de Doper, de wegbereider van de Christus, het centrale thema in "Die Meistersinger " (6). Johannes leerde hoe wij ons sterk geworden ego moeten inzetten voor een groter ideaal, dat het ego en de individuele liefde overstijgt. De ring moet worden opengebroken voor de gemeenschap. Een "gesloten" egocentrische levenshouding moet tot altruïsme geraken. De inspiratie, die tot op heden nog alleen de kunstenaar kenmerkt, is daarbij onontbeerlijk. Daarom is het wezen der kunsten het tweede thema in dit werk. De kunsten worden de inspiratiebron voor mens en maatschappij.
Eerst dan zullen we met Wagners "Parsifal " (7) de christelijke liefde volkomen in praktijk kunnen brengen. Met de verdramatisering van alle uiterlijke, maar vooral van alle innerlijke strijd, die de mens moet leveren om een ware Meester in het leven te worden, sluit Wagner zijn œuvre af. Wat met een "ring van duisternis" begon is tot een "ring van licht" geworden.


"Tristan und Isolde"
In zijn pogingen zijn "ring", zijn zelfbewustzijn inhoud te geven vormt de mens zich idealen en ontwikkelt hij heldendom om deze idealen in de praktijk te brengen. Maar al de idealen achter dit heldendom zijn verstandelijk, dogmatisch gevormd. In "Tristan und Isolde" culmineert dit heldendom in Tristan, de absolute held en dienaar van koning Marke, de koning van het verstand. Met het smeden van de ring, van het heldendom is de samenhang verbroken, is de liefde in de verdrukking gekomen. Die liefde moet weer terug keren in het leven der mensen. Tristan moet ontdekken, dat er een kracht is groter dan zijn heldendom: de liefde.
Koning Marke is oud, ongehuwd en kinderloos. De heldencultuur loopt ten einde, mist de vrouwelijke bezieling en heeft geen natuurlijk vervolg. Markes beste dienaar Tristan wil deze heldencultuur nieuw leven inblazen. Daar wil hij het kostbaarste, dat hij in het leven heeft leren kennen, voor inzetten. Tristan werft voor zijn koning de in zijn ogen meest verheven vrouw, Isolde. Door zijn liefdesgevoelens voor haar te verdrukken en Isolde te offeren voor de hoogste glorie van een verstandelijk geconcipieerd ideaal gaat hij één stap te ver : hij bedriegt zijn hart en de liefde. Wie meent, dat zijn rationele krachten zelfs de liefde kunnen weerstaan, komt echter bedrogen uit.

Wanneer de absolute consequentie van eer en trouw hem dwingt de doodsdrank te drinken, die Isolde hem uit wraak reikt, breekt aan de poort van de dood, waar de maatschappelijke formules voor eer en heldendom hun betekenis verliezen, de liefdeskracht door. De doodsdrank wordt tot liefdesdrank.

Een legende ontstaat altijd daar, waar een voorhoede van een bepaalde cultuur voorvoelt, welke ontwikkelingen voor de deur staan. Zo is ook de legende van Tristan en Isolde primair verbonden met een bepaalde fase uit de bewustzijns-ontwikkeling der mensheid. De legende beschrijft hoe in het verleden voor het eerst twee mensen de werkelijk persoonlijke liefde ervoeren in een maatschappij, die nog lang niet zo ver was, waarin heldendom nog het hoogste goed was. Daarom kunnen Tristan en Isolde hun nu niet meer te stuiten liefde nog alleen in de nacht, in het geheim met alle daarmee verbonden emoties beleven. Tenslotte blijkt in die heldencultuur de dood voor hen de enige poort naar nieuw bevrijdend leven te zijn. Maar wanneer wordt het de mens toegestaan vrijwillig zijn leven te beëindigen? Tristan en Isolde tonen aan het einde van de 1e en 2e acte volkomen doodsbereidheid, maar het is hen niet gegeven te mogen sterven. Eerst aan het einde van de 3e acte mag Tristan sterven en volgt Isolde hem in haar mysterieuze "Liebestod". Mystieke christelijke gedachten liggen verscholen in hun beider sterven en leggen verbindingen met het Christus-offer op Golgotha. Aan gene zijde van de poort van de dood blijkt een wereld, waar de verstands-cultuur van koning Marke geen begrip voor heeft.


De actualiteit van het verhaal:
- Wat Tristan en Isolde volgens de legende als eerste mensen beleefden, is nog steeds actueel. Want ook al zijn velen zich thans - door de ervaringen van latere generaties - bewust van de macht van de liefde en van de betrekkelijkheid van heldendom, toch zien we overal nog steeds dogma's omtrent eer en carrière de liefde blokkeren.
- Vragen over de oorzaak van het lijden, over het verlangen naar verlossing van dat lijden en naar geluk zijn eveneens zeer actueel en de moeite waard om met Wagner te overdenken.
- De vraag of wij het recht hebben ons leven te beëindigen is de actuele thematiek van de euthanasie. Daarbij is de vraag of, en zo ja wat voor een bestaan er na de fysieke dood intreedt, van essentieel belang.
Wagner bereikt met zijn dichtwerk en zijn compositie in menig opzicht uiterste grenzen: De gedachten over de liefde reiken tot het ultieme, de compositie reikt tot de grenzen van het tonale systeem. Zo ook de uitwerking op het publiek, dat sinds de wereldpremière telkens door dit superieure liefdesdrama magisch gegrepen wordt in zijn gedachten omtrent de hoogste levensvragen en zijn emoties omtrent de hoogste kracht in ons leven: de liefde.

Centrale thema's:
De liefde:
- Wat is het wezen van de liefde?
- Hoe verhouden heldendom (= carrière, maatschappelijk aanzien, enz.) en liefde zich?
- De relatie tussen persoonlijke ontwikkeling en de liefde.
- De relatie tussen dood en liefde. In hoeverre kan de liefde de dood overwinnen?
Lijden en verlangen:
- Waardoor ontstaan lijden en verlangen?
> Hoe verhouden lijden en verlangen zich?
- Wie is de "brouwer" van onze levensdrank?
Dood en het bestaan aan gene zijde:
- Wanneer is het de mens gegeven/toegestaan zijn leven te beëindigen?
> Welke macht bepaalt ons stervensuur?
- Is er een vorm van leven na de dood?

Bestellen:
Partituur in woorden: € 55,-
Handleiding (€ 12,-) in combinatie met partituur: € 7,-

 
Komende Voordrachten: